Geen verzendkosten boven de € 100,= (Geldt niet voor afhaal producten en alleen binnen Nederland*)
Bestel voor meer dan € 100,= en we versturen het gratis! ( Geldt niet voor afhaal producten*)
Wij verwerken je bestelling dezelde dag.
Veilig betalen of na ontvangst.
Prima Service

PrimoGrill Garantie Voorwaarden

PRIMO GARANTIEVOORWAARDEN.

Dit zijn nieuwe meer duidelijke garantievoorwaarden voor de Primo Ceramic Grills.

Deze garantievoorwaarden kunnen in sommige punten verschillen van de garantievoorwaarden zoals die in Amerika gelden.
Gelieve de nieuwe Primo Ceramic Grills garantievoorwaarden hieronder te vinden, ze zullen ingaan per 01 juli 2018.
Voor toestellen aangekocht voor die datum blijven de oude voorwaarden van kracht.
Mogen wij u vragen om de voorwaarden om garantie aan te vragen, correct na te leven om zo garantie te bekomen. E.e.a. heeft ook te maken met de nieuwe Privacy Wetgeving en onze registratie van de garanties.
 
Wij willen er op wijzen dat Almacoa uitsluitend garantie zal honoreren van toestellen die aangekocht werden bij een door haar erkend Primo Special Dealer in de Benelux, zijnde het gebied waarvoor Almacoa de distributeursrechten heeft. Voor toestellen aangekocht buiten de Benelux verwijst Almacoa u door naar het land en de dealer waar u uw toestel hebt aangekocht. Almacoa weigert alle verantwoordelijkheid in deze.

Alleen als u kunt aantonen aan de hand van een factuur of een leveringsnota dat u de EERSTE EIGENAAR bent van een Primo Ceramic Grill die werd aangekocht bij een Primo Special Dealer uit de Benelux en met een geldig en correct ingevuld garantieformulier kunt u aanspraak maken op garantie volgens de voorwaarden hier beschreven. Het aankoopformulier én het correct ingevuld garantieformulier zullen bij een eventuele aanvraag geëist worden.

Alleen de EERSTE EIGENAAR van het Primo toestel kan aanspraak maken op garantietussenkomst. Toestellen uit doorverkopen ook eventuele onderdelen en accessoires worden niet onder garantie behandeld door Almacoa noch door Primo Ceramic Grills.

Er bestaan wettelijke garantievoorschriften dewelke wij met onze garantievoorwaarden aanvullen of verduidelijken.

Alle persoonsgegevens die gevraagd worden in zake garantie worden met de gepaste discretie behandeld en worden in geen geval aan derden doorgegeven tenzij dit uitdrukkelijk en onvermijdelijk noodzakelijk zou zijn voor de afwikkeling van de garantieaanvraag. U kunt ten allen tijde vragen om uw gegevens uit onze bestanden te wissen. Lees hieromtrent ons Privacy Beleid op onze website. Uw persoonlijke gegevens zullen ook niet worden gebruikt om u nieuwsbrieven of aanbiedingen te sturen.

Primo Ceramic Grills geeft in een beperkte tijd garantie op haar toestellen, onderdelen en accessoires. Deze in tijd beperkte garantie geldt naast het bovenstaande onder bepaalde voorwaarden zoals:

 1. De in tijd beperkte garantie geldt uitsluitend voor de EERSTE EIGENAAR van de PRIMO BBQ, onderdeel of accessoire en VERVALT helemaal als de Primo BBQ, onderdeel of accessoire aan een ANDER wordt doorverkocht of geschonken.
 2. Om van de in tijd beperkte garantie te kunnen genieten is men verplicht om het bijgeleverde garantieformulier volledig en correct in te vullen met o.a. de verplichte vermelding van de naam en het adres van de Primo Special Dealer, de juiste aankoopdatum, het model en het serienummer. Zonder het correct en volledig ingevulde garantieformulier wordt geen enkele garantie aanvaard. De garantieaanvraag zal moeten ondersteund worden door meegestuurde foto’s van het defect en het duidelijk te zien en te lezen serienummer van de Primo BBQ. Na goedkeuring van de fabrikant of zijn BENELUX distributeur (Almacoa) zullen de te vervangen onderdelen ter herstelling aan de eigenaar (of dealer zoals gewenst) worden opgestuurd of worden vervangen door de diensten van Almacoa al naargelang het ontegensprekelijk oordeel van Almacoa.
 3. De in tijd beperkte garantie geldt voor de volgende onderdelen of componenten voor een periode van 20 jaar: de ceramische binnen- en buitenonderdelen, de binnenvuurkorf.

Let wel: de binnenvuurkorf kan na gebruik een barst vertonen. Deze barst spruit voort uit innerlijke spanningen in het ceramiek en is in vele gevallen onvermijdelijk. De barst heeft op geen enkel moment invloed op de goede werking, de kwaliteit of de levensduur van uw BBQ. U kunt het toestel rustig verder gebruiken. Mocht onverhoopt na verloop van tijd de vuurkorf verder barsten, dan zal deze onder waarborg vervangen worden.

 1. Haarbarstjes in de buitenste zwarte laklaag van de bovenkoepel en onderbak zijn een normaal verschijnsel en vallen buiten iedere garantie.
 2. Schade door verkeerdelijk gebruik, vrijwillig aangebrachte schade, schade door het omduwen of het laten vallen van de BBQ valt helemaal buiten de garantie.
 3. Metalen onderdelen zoals de metalen banden, de gietijzeren rookuitlaat, het mechanisme met de veren ter ondersteuning van de bovenkoepel bij het openen, de bouten en de schroeven genieten van een 5 jarige garantie tenzij deze onderdelen foutief werden gebruikt of om de één of andere reden stuk getrokken werden (bv: overmatig aanspannen, te ver open duwen, overmatige druk, enz…) Roestvorming of corrosie kunnen niet als reden voor garantie worden ingeroepen. De draaiwieltjes, met en zonder remsysteem, van de tafels en de cradles vallen buiten de garantie.

Primo Ceramic grills stelt alles in het werk om roestvorming of doorroesten tegen te gaan zoals bij voorbeeld het gebruik van RVS materialen en speciale lakken. Deze zaken zijn onderhevig aan gebruiksschade en normale slijtage, invloeden van buitenaf zoals zout, meststoffen of andere chemicaliën, overmatig vocht, …

 1. Houten werktafels, tafels (hout en RVS) en zijtafels (hout en RVS) zijn gevoelig voor weersomstandigheden en dienen verzorgd en onderhouden te worden. Er zal slechts één (1)jaar garantie worden geboden mocht er een onderdeel stuk gaan. Ook hier geven scheurtjes en kleine barstjes geen aanleiding tot garantie en worden deze aanzien als normale “wear and tear”.
 2. De nieuwe thermometers (toestellen vanaf september 2014) en het nieuwe lint tussen bovenkoepel en onderschaal (vanaf september 2014) genieten van een waarborg van 1 jaar.
 3. Een Primo BBQ wordt warm tijdens het gebruik. Niettegenstaande de lagere oppervlakte temperaturen waaraan de buitenkanten onderhevig zijn in vergelijking met deze van een metalen BBQ, bestaat er gevaar voor verbranding. Wijs kinderen, ouderen en anders validen op dit gevaar en hou ze weg van een toestel in werking. Zet een brandend toestel nooit op een brandbare ondergrond, zorg steeds voor een stabiele onbrandbare ondergrond. Almacoa en Primo Ceramic Grills verwerpen alle verantwoordelijkheid voor schade of gevolgschade aan personen, goederen of eigendommen, zij het direct of indirect, dewelke zou voortspruiten uit een onvoorzichtig of foutief gebruik door het niet respecteren van de bovenstaande veiligheidsvoorschriften. Laat kinderen NOOIT SPELEN in de buurt van een BRANDEND TOESTEL.
 4. Wij raden aan om de bovenkoepel van een brandende BBQ steeds in 2 fasen te openen: Hef het bovendeksel eerst een klein beetje op om lucht in het toestel te laten en zo de onverbrande gassen naar buiten te laten ontsnappen en zo ploffen te voorkomen. Ploffen kan verbrandingsgevaar betekenen.

Hef de bovendeksel steeds met twee handen in het midden van het handvat op om zo mogelijke vervorming van het scharniersysteem te vermijden.Lichamelijke schade of gevolgschade, schade aan goederen en eigendommen, zij het direct of indirect, voortspruitend uit het niet respecteren van deze voorschriften valt buiten de garantie. Deze wordt automatisch verworpen door Almacoa of Primo Ceramic Grills.

 1. De in tijd beperkte garantie geldt voor een Primo BBQ die normaal huishoudelijk wordt gebruik. Voor een toestel dat professioneel wordt gebruikt geldt een garantieperiode van 1 jaar behalve op de stook- en bakrooster, niet ceramische onderdelen en accessoires.
 2. Almacoa en Primo Ceramic Grills sluiten elke garantie uit voor schade of breuk tijdens transport naar de uiteindelijke klant zij het transport dat verzorgd wordt door de diensten van de Primo Special Dealer door de koper of door zijn aangestelde, of bij verplaatsing van de gewone locatie naar een andere door de eigenaar of gelijk welke derde partij. Er kan geen garantie worden ingeroepen voor schade of breuk als de originele houders zoals de cradles of Primo tafels niet gebruikt worden of als men het toestel laat vallen of het omduwt of als men het deksel niet correct opent (met 2 handen in het midden van het handvat, bij commercieel gebruik of bij nalatigheid mbt het onderhoud, de normale “wear and tear”, natuurrampen of rellen.
 3. De Primo BBQs mogen niet aangepast of veranderd worden door derden. Iedere aanpassing of verandering moet schriftelijk worden aangevraagd en moet goedgekeurd worden door Primo Ceramic Grills of haar aangestelde vertegenwoordiger. Iedere aanpassing aan het toestel die niet schriftelijk werd aangevraagd en goedgekeurd doet automatisch de garantie vervallen.
 4. Zaken die de goede werking van de BBQ niet beïnvloeden zoals haarscheurtjes in de laklaag, het afsplitten van kleine stukjes, het matter worden van de laklaag, een barst in de binnenvuurkorf vallen buiten de garantie.
 5. Het gebruik van niet originele onderdelen en accessoires kunnen uw toestel beschadigen en de gevolgschade valt als dusdanig buiten de garantie. Dit geldt ook voor accessoires en onderdelen. Eveneens voor toestellen, accessoires en onderdelen die in het buitenland (buiten de Benelux) of niet bij een erkend Primo Special Dealer werden aangekocht. Let op: goederen gekocht bij een niet door Almacoa erkend dealer, ook al beweert die dealer, firma, handelaar of niet erkende on line verkoper dat de goederen origineel zijn en van waarborg genieten, zullen noch door Almacoa noch door Primo Ceramic Grills erkend worden en vallen buiten de garantie.
 6. De waarborg vangt aan van zodra de EERSTE EIGENAAR het toestel bij een ERKENDE Primo Special Dealer heeft aangekocht. Het garantieformulier moet steeds volledig en correct worden ingevuld en aan Almacoa worden bezorgd. Bij een eventuele aanvraag tot garantietussenkomst moet u steeds een geldig aankoopbewijs voorleggen samen met duidelijke foto’s van de BBQ waarop de schade en het serienummer duidelijk zichtbaar en leesbaar zijn. Almacoa stuurt deze gegevens naar Primo Ceramic Grills in Atlanta Georgia USA. Na goedkeuring worden de onderdelen of accessoires ter herstelling opgestuurd naar de particuliere klant of naar de Primo Special Dealer of deze worden door Almacoa vervangen. Het oordeel van Primo Ceramic Grills en/of Almacoa is in deze bindend en ontegensprekelijk.
 7. Indien u twijfels hebt over de garantievoorwaarden dan kunt u steeds terecht bij uw Primo Special Dealer waar u het toestel hebt aangekocht of u kunt contact nemen met Almacoa (zie website belgiuminvest.be)
 8. In sommige gevallen kan het defecte onderdeel worden teruggevraagd om garantie te bekomen. U wordt daarvan op de hoogte gebracht bij de aanvraag. Voorrijkosten en transportkosten zijn ten laste van de eigenaar-aanvrager.
 9. De garantie geldt uitsluitend voor de EERSTE EIGENAAR van het toestel zoals vermeld op het garantieformulier. De volgende informatie moet vermeld staan (lees ons Privacy Beleid op onze website):
   • naam van de Primo Special Dealer
   • naam van de EERSTE EIGENAAR zoals vermeld op het garantieformulier met vermelding van adres, telefoonnummer en eventueel e-mailadres. ( nodig om de onderdelen te kunnen opsturen – Lees ons Privacy Beleid op onze website) Als eerste eigenaar wordt aanzien de persoon wiens naam op het aankoopbewijs en garantieformulier vermeld staat.
   • model en serienummer van de BBQ
   • geldig aankoopbewijs met vermelding van de aankoopdatum
   • beschrijving en foto van het probleem of het defect
 1. Eventueel bijkomende transportkosten, douanerechten, herstellingskosten, werkuren en voorrijkosten, importrechten vallen ten laste van de eigenaar van de BBQ tenzij dit schriftelijk anders werd bedongen en bevestigd door Almacoa.
 2. Een vertraging in het uitvoeren van de garantie te wijten aan omstandigheden zoals oorlog, stakingen, importbeperkingen, storm- of noodweer, brand, voorraadonderbreking of –tekort geeft geen recht op schadevergoeding.
 3. De garantie vervalt als:
   • het toestel, onderdelen of accessoires werden aangekocht buiten de Benelux. Wend u in dit geval tot het land en de verkoper waar u het toestel hebt gekocht
   • het toestel werd verkocht of geschonken aan een volgende eigenaar
   • het toestel niet werd aangekocht bij een erkende Primo Special Dealer in BENELUX
   • het toestel werd uitgerust met niet originele accessoires of onderdelen
   • het toestel in enigermate werd aangepast of veranderd door een persoon vreemd aan Almacoa of Primo Ceramic Grills zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
   • van de fabrikant of zijn vertegenwoordiger
   • het toestel verkeerd werd gemonteerd of onderdelen verkeerd werden vervangen of geplaatst
   • om de één of andere reden gaten in het toestel werden geboord (bv om meer lucht in het toestel te laten)
   • andere brandstoffen dan houtskool of aanmaakvloeistof werden gebruikt om het toestel aan te maken (sterk af te raden omdat de verbrandingsgassen van deze vloeistoffen in het ceramiek zullen dringen en een smaak zullen afgeven aan het te bereiden voedsel). Aanmaakvloeistoffen kunnen gevaarlijk zijn en persoonlijk letsel of schade veroorzaken tot zelfs zware brandwonden.
   • het toestel voor andere doeleinden werd gebruikt dan deze oorspronkelijk bedoeld door de fabrikant.
 1. De garantie is niet overdraagbaar en bindt Almacoa en/of Primo Ceramic grills uitsluitend ten overstaan van de EESTE EIGENAAR voor zover het toestel werd aangekocht bij een Primo Special Dealer in de Benelux.
 2. Iedere garantie is nietig en wordt niet gehonoreerd tenzij anders bepaald door de wet. (garantie voor toestellen aangekocht voor de datum van 01.07.2018 uitgesloten)
 3. De garantie geldt uitsluitend als het toestel werd aangekocht bij een door Almacoa erkend Primo Special Dealer. Iedere andere verkoop valt buiten de door Almacoa gegeven garantie. Alleen Primo Special Dealers kunnen een degelijke uitleg over het gebruik van de Primo BBQ’s geven en zorgen voor een goede afhandeling van een garantie. Voor onze volledige dealerlijst: zie onze website (dealerlocator)

Deze garantievoorwaarden zijn de enige geldige ( tenzij voor toestellen aangekocht voor 01.07.2018) Ze zijn uitsluitend bindend als aan alle voorwaarden werd voldaan.

Geen andere voorwaarden, mondeling of schriftelijk gegeven, zullen worden aanvaard tenzij er een schriftelijke overeenkomst met de directie van Almacoa kan worden voorgelegd of als Almacoa de huidige voorwaarden heeft aangepast.

Iedere Primo BBQ krijgt een garantieformulier en de garantievoorwaarden meegeleverd.

Almacoa
Vleminkstraat 110 A
B 3201 Langdorp.
De wetgeving ivm garanties kan verschillen van land tot land.
Deze garantievoorwaarden gaan in op 01.07.2018
Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »

Geen verzendkosten! ( Geldt niet voor afhaal producten*)

Bestel voor meer dan € 100,= en we versturen het gratis! ( Geldt niet voor afhaal producten*)

snelle verwerking nog dezelfde dag

Veilig betalen of na ontvangst.

je kan betalen met afterpay, Ideal, Paypal, creditcard

Prima service

 

 

is toegevoegd aan uw winkelwagen.

Niet op voorraad

Het gewenste aantal voor “” is niet beschikbaar.